شرایط گارانتی

  1. گارانتی این دستگاه فقط در صورت نصب توسط نمایندگان دارای مجوز نصب و کد نمایندگی معتبر می باشد.
  2. شماره سریال روی برچسب گارانتی با شماره سریال روی کیت دستگاه مرکزی باید مطابقت داشته باشد.
  3. چنانچه برچسب گارانتی ، برچسب دستگاه مرکزی و هلوگرام مخدوش گردد ، دستگاه به هیچ وجه شامل گارانتی نمی باشد.
  4. خرابی دستگاه به دلیل تصادف خودرو تحت پوشش گارانتی نمی باشد.
  5. جهت ارائه خدمات پس از فروش ارائه برچسب گارانتی اصلاق برروی جعبه و فاکتور خرید الزامی است.
  6. آژیر . ریموت و باطری دستگاه شامل گارانتی نمی باشد ، ولی خدمات به بهترین نحوه ارائه می گردد.
  7. حداکثر 10 روز پس از نصب با ارسال sms دزگیر خود را فعال کنید.